ضریب نفوذ اینترنت در مناطق مختلف جهان

 ضریب نفوذ اینترنت درمناطق مختلف جهان

در جدولی که مشاهده می کنید تعداد کاربران اینترنت هر کشور وضریب نفوذ اینترنت  و همچنین نفوذ اینترنت سرعت بالا به درصد بیان شدهاست.

 

نام کشور یامنطقه

سمبل

تعداد کاربراناینترنتی

نفوذاینترنت

کاربران سرعتبالا

نفوذ اینترنت سرعتبالا

افغانستان

AF

535,000

2.0 %

500

0.0 %

آفریقا

--

44,319,240

4.7 %

1,097,200

0.1 %

آلبانیا

AL

471,200

15.3 %

300

0.0 %

الجزایر

DZ

2,460,000

7.3 %

195,000

0.6 %

آنگولا

AO

172,000

1.3 %

n/a

0.0 %

عریستانسعودی

SA

4,700,000

19.5 %

218,200

0.9 %

آرژانتین

AR

13,000,000

34.0 %

1,567,700

4.1 %

ارمنستان

AM

172,800

5.9 %

2,000

0.1 %

/ 0 نظر / 10 بازدید