بوت سکتور BOOT SECTORR

بوت سکتور

با گذشت زمان همانطور که ویروس نویسان ماهرتر و خبره تر شدندحقه های جدیدتری یاد گرفتند یک حقه که دانستن آن مهم است توانایی فراخوانی ویروس درحافظه است به طوریکه تا زمانیکه کامپیوتر کار می کند این ویروس ها جولان می دهند. که این خود باعث می شود که ویروسها خود را به بسیار راحتر تکثیر کنند یک حقه دیگرآلوده ساختنBoot Sector  درفلاپی دیسک و هارد دیسک است. Boot Sector یک برنامة کوچک است و اولین قسمت از سیستم عامل است که  توسط کامپیوترفراخوانی می شود. Boot Sector شامل یک برنامه کوچک است که برای کامپیوتر تعیین می کند که چگونه سیستم عامل رافراخوانی کند. یک ویروس با قرار دادن کد خود درBoot Sector اجرای خود را گارانتی می کند. بنابراین ویروس میتواند به راحتی در کامپیوتر فراخوانی شود بنابراین قادر است هر زمان که کامپیوترروشن می شود شروع به کار کند. این ویروسها به راحتی می توانند بوت سکتور یک فلاپیدیسک را آلوده کنند و با انتقال آن بین کامپیوترهای دیگر مانند آتش ناشی از انفجارمنتشر  شوند.

اما امروزه این ویروسها مانند گذشته یک کابوس نیستند. چونامروزه  گرافیک  یک عنصر جدا نشدنی از نرم افزارها شده است و در نتیجه حجم آنها بهشدت افزایش پیدا کرده است و به ندرت می توانید نرم افزاری را پیدا کنید که روی یکیا حتی چند فلاپی دیسک  جا شود. امروزه نرم افزار ها بیشتر رویCD بین کامپیوتر ها جابجا می شوند و چونCD ها عموماً قابل رایت مجددنیستند و اگر هم باشند باید بوسیله نرم افزار انجام شود این ویروسها و دیگرویروسهای قابل اجرا به راحتی نمی توانند بین کامپیوتر ها تکثیر شوند. ولی هنوزاینترنت وجود دارد. پس همیشه خطر آلوده شدن وجود دارد.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید