FSB چیست؟

 

FSB چیست؟

FSB مخفف Front side Bus است وهمچنینتحت نامهای باس پرسسور و باس حافظهیاباسسیستمشناخته شده است. FSB  پروسسوررا به حافظهاصلی ( رم ) وسایراجزاء داخلکامپیوترمتصلمی کند. FSB می تواند 133و 266 و 400 MHz یا بالاتر باشد. زمانی که کامپیوتر یامادربردمی خریدیکیازمهمترینمشخصاتی کهبایدبه آن توجهکنید FSB است.

سرعت FSB بوسیلهبایاسسیستمیاجامپر ( jumper ) کهروی مادربرد قرار داردتعیینمی شود. بیشترمادربردها اجازهتغییر FSB راتا جاییکه کامپیوتر over clock نشودمیدهند.

قفل شدن سخت افزارکامپیوتر، از دست دادن ( خراب شدن ) اطلاعاتیاایراداتدیگر ممکن است ازبکاربردنیکسخت افزارقدیمیبایکمادربرد با FSB بالا باشد. بنابراینسازگاری قطعاتکامپیوتررابا مادربرد ویا FSB مادربرد چککنید. در ضمنببینید که آیاFSB کامپیوتر شما به طور مناسبتنظیمشده است over clock کردنکامپیوترمعمولآچنیناشکالاتیبوجودمی آورد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید