آشنایی بیشتر با سی دی رایتر

آشنایی بیشتر باسی دی رایتر

گذشته از اینکه ما در دنیایی زندگی می کنیم کههارد دیسک ها فوق العاده ارزان شده اند و حافظه های فلش مرتباً به سمت حجیم تر شدنو ارزان تر شدن پیش می روند ولی به نظر نمی رسد برایCD و درایو آن جانشینی آمده باشد. همانطور کهبا ورودCD های با قابلیت چند باررایت  فلاپی دیسک ها کم کم از روی کامپیوترها حذف شدند. البته روزی هم عمرCD به پایان خواهدرسید.

هر چند که امروزه یک هارد 80 گیگابایتی ظرفیتبالایی برای یک هارد دیسک محسوب نمی شود و با قیمت مناسبی می توان آن را خرید و حجمآن برابر 120CD می باشد. ولیCD قابل رایت هنوز ارزان تر است وگذشته از این می توان از آن به راحتی برای انتقال اطلاعات استفاده کرد، دوام نسبتاًخوبی دارد. کوچک و ارزان است. و اینجاست که اهمیت وجود سی دی رایتر مشخص می شود. دراین مقاله می خواهیم در موردCD رایتر صحبت کنیم. ابتدا در مورد مزایا و مشکلات انواعCD صحبت می کنیم سپس به بررسی رایتر میپردازیم.

مزیت ها

 ــCD بسیار ارزان است.

 ــ با سرعت40xمی توانید یکCD را در زمانی زیر 3 دقیقه رایتکنید.

 ــ قابل حمل و نقل

 ــ معمولاً با همه کامپیوترها و دستگاههای صوتیامروز سازگاری دارند.

 ــ عمر طولانی (از نظر تئوری تا 100 سال)

 ــCD ها از حافظه های مغناطیسی مانند هارد دیسک عمر بیشتریدارند.

مشکلات

 ــ ممکن است در هنگام رایت کردن مجبور به توقفکار خود با کامپیوتر شوید.

 ــ دیسک هایی با قابلیت رایت دوباره کندتر ازCD های معمولی کار میکنند.

 ــ مقایسه ظرفیتCD باDVD آنرا ناامید کننده تر می کند.

سرعت درایو: رایت/ ری رایت/ خواندن

منظور از 24*10*40 چیست؟ این سه عدد به سرعتهایرایت و ری رایت و خواندنCD اشارهمی کنند. مثلاً اگر یکCD رایتربا مشخصات 24*10*40 داشته باشید به این معنی است که این رایترCD معمولی را با سرعت 24xرایت می کند و یکCD با قابلیت رایت مجدد را باسرعت 10x رایت می کند وCD ها را با سرعت 40x رایت می کند. مثلاً زمانی که یکCD صوتی را گوش می دهد درایوCD آن را با سرعت 1x می خواند ولی اگر کامپیوتر اینCD را یک جا بخواند 2 دقیقه زمان طول میکشد.

این سرعتها معمولاً به صورت میانگین محاسبه میشوند بنابراین اگر قابلیتها کمی از آنچه مشخصات اسمی نشان می دهد پایین تر باشدنگران نشوید.

انواع حافظه ها: DVDR/ DVD/ CDRW/ CDR/ CD

تیتری به شکل بالا کمتر استفاده می شود و معمولاًاز واژه درایو استفاده می شود. به هر حالCD_R به دیسکCD قابل رایتیا به درایوCD ای که قابلیت رایتCD معمولی را دارد گفته می شود. CD_RW به یک دیسک با قابلیت رایتدوباره (چند باره) یا به درایوی که می تواند رویCD های با قابلیت رایت مجدد رایت کند اشارهدارد. البته می دانید که همه درایوهایCD_RW می توانند رویCD هایمعمولی هم رایت کنند. البته امروزه داشتن یک درایوCD_R معمولی دلیل بر نقطه ضعف نیست چون بسیاریحتی یک بار هم با درایو خود رویCD_RW رایت نکرده اند. دیسکهای قابل رایتDVD راDVD_R گویند. یک درایوDVD_R می تواند رویDVD و CD رایت کند و بخواند.

DVD_RW نسخه قابل رایتمجددDVD است که می تواند تا 4.7گیگابایت اطلاعات را در خود ذخیره کند که در حدود هفت برابر ظرفیتCD است.

اینترنال یااکسترنال

در اکثر مواقع استفاده از درایو اینترنال (داخلی) مناسب است. چون ارزان تر بوده و فضای اضافی روی میز کامپیوترتان اشغال نمیشود. ولی از جهت شیکی ظاهری، شایدبخواهید از یک درایو اکسترنال استفاده کنید.

اما درایو اکسترنال با قیمت بالایی که دارد برتریهایی هم نسبت به نوع اینترنال دارد. اولاً یک درایو اکسترنال به راحتی قابل جابجاییاست. مثلاً اگر شما چند کامپیوتر در محل کار خود دارید با خرید یک درایو می توانیدروی کامپیوتری که بیکار است کار رایت خود را انجام دهید. به علاوه یک درگاهIDE در سیستم شما اشغال نمی شودچون این درایوها یا ازUSB یاFire Wire برای اتصال به کامپیوتراستفاده می کنند. به عبارت دیگر شما با 4 درایو (مثلاً 2 هارد دیسک، یک درایوzip و یکCD_ROM) که در اکثر کامپیوترها استاندارد شدهاست محدود نمی شوید.

بافر تحتحفاظت:

برای اینکهCD رایتر وظیفه خود را بدرستی انجام دهد بایدیک جریان ثابت اطلاعات برای آن فراهم شود تا لیزر بتواند تحت یک فرایند بدون وقفهعمل رایت را انجام دهد. هر سی دی رایتر یک حافظه بافر دارد که معمولاً 2 یا 4مگابایت است که هر بی نظمی در جریان اطلاعات را خنثی می کند. اگر هنگام رایت سی دیشما کار دیگری با کامپیوتر انجام دهید به گونه ای که حافظه بافر خالی شود خطاییاتفاق می افتد که منجر به خراب شدنCD می شود. مگر اینکه رایتر شما دارای سیستم حفاظت بافر باشد.

بافر تحت حفاظت یا Buffer Under Run Proof اجازه می دهد که لیزر در حال رایت سی دیوقتی بافر خالی می شود توقف داشته باشد. نامهای دیگری برای سیستم حفاظت بافر وجوددارد که بست به کمپانی سازنده متفاوت است، و در اینجا به چند مورد آن اشاره میشود.

Just Link (Ricoh), Safe Burn (Yamaha), Exact Link (OAK), Power Rec (Plextor)

 آنچه باید به خاطر داشتهباشید این است که اگر یک درایو از بافر تحت حفاظت پشتیبانی کند باید نرم افزار آنهم از این ویژگی پشتیبانی کند تا این قابلیت را به کار گیرد.

از نظر تئوری زمانیکهBuffer Under Run Protection فعال شده باشد شماباید بتوانید بدون نگرانی از خراب شدنCD با کامپیوتر خود مانند حالت عادی کار کنید.

Multi Read

اگر یک درایو با قابلیتMulti Read داشته باشید می توانید مطمئن باشیدکه این درایو از همه انواعCD, CDR وCDRW پشتیبانی میکند. وMulti Read2 از دیسکهایDVDR, DVD هم به علاوه دیسکهایبالا پشتیبانی می کند.

Double density

در سال 2000 کمپانی سونیCDهای با فرمت چگالی مضاعفDouble density ارائه داد اینCD دارای ظرفیت حدود 1.3 گیگابایت هستند اینفرمت ازCD تحت عنوانDD_R وDD_ RW (برایcd های ری رایت) شناخته می شوند. این فرمت ازCD امروزه به راحتی قابل دسترسیاست و می توان از آن استفاده کرد

 

/ 0 نظر / 7 بازدید