اساس کار مانیتورهای LCD

اساس کار مانیتورهایLCD :

اساساً سه تکنولوژیکریستال مایع در مانیتورهایLCD استفاده شده است کهعبارتند ازTN+film , IPS ,MVA مهم نیست که از کدامتکنولوژی استفاده شود همه آنها از یک اساس پیروی می کنند.

یک یا چند لامپنئون روشنایی صفحه را تأمین می کنند برای مدلهای ارزانتر یک لامپ نئون استفاده شدهاست اما در مدلهای گرانتر ممکن است تا چهار لامپ یا حتی بیشتر پیداکنید.

تعداد لامپهای نئونتأثیری در کیفیت تصویر ندارند. در عوض لامپ لامپ دوم به عنوان یک پشتیبان عمل میکند اگر برای لامپ اول مشکلی پیش بیاید. در واقع عمر مفید مانیتور افزایش می یابداز آنجا که یک لامپ نئون معمولاً 50000 ساعت کار میکند در حالیکه وسایل  الکترونیکی 100000 تا 150000 ساعت کار می کنند.

برای اینکه ازیکنواختی صفحه تصویر اطمینان حاصل شود نور بوسیله یک سیستم منعکس کننده شدت یکسانیپیدا می کند اگر چه ممکن است در نگاه اول به نظر نرسد ولی عملکرد این صفحات فوقالعاده پیچیده است در حقیقت 2 پانل وجود دارد یکی در هر طرف ساب پیکسلها که هر کدامبا یک فیلتر قرمز سبز آبی پوشش داده شده است در یک مانیتور 15 اینچ تعداد سابپیکسلها به"1024x768x3=2359296" میرسد هر سلولRGB بوسیله یک ترانزیستور که ولتاژ مختص به خودش را دارد کنترل می شودو این ولتاژ که در محدوده بزرگی تغییر می کند باعث می شود که کریستالهای مایع در هرساب پیکسل در یک زاویه خاص بچرخند که این زاویه تعداد نورهای عبوری از هر ساب پیکسلرا تعیین می کند ( منظور سه نور قرمز سبز و آبی است ). که در حقیقت سبب بوجود آمدنتصویر صفحه نمایش می شود. هدف نهایی کریستالها منحرف کردن نور برای عبور از میانفیلترهای پلاریزه است قبل از اینکه دیده شود اگر کریستالها همه در جهت فیلتر قرارگرفته باشند نور از آن عبور می کنند و برعکس اگر همه آنها عمود بر فیلتر قرار گرفتهباشند صفحه نمایش سیاه باقی می ماند.

 

کریستالمایع:

اصولاً کریستالهایمایع موادی هستند که به طور فیزیکی دارای خاصیتهای جامد و مایع هر دو هستند. یکی ازخاصیتهای جالب آنها توانایی آنها در تغییر موقعیت بسته به ولتاژ اعمالی به آنهااست. اجازه دهید نگاه دقیقتری به آنها بیندازیم. در دنیای علم و تکنولوژیکریستالهای مایع همیشه جالب توجه بوده اند.

در سال 1888 «Friedrich Reinitzer» یک گیاه شناس اتریشی در مورد نقشی که کلسترول درگیاهان بازی می کرد تحقیق می کرد. یکی از آزمایشات او در معرض حرارت قرار دادن مادهبود. او کشف کرد کریستالها در دمای14/5 درجه  تبدیل به  سیال و یک حالت ابری می شدند و در دمای 178/5 درجه یک مایع واقعی بودند. او اکتشافشرا با اتو لهمان یک فیزیکدان آلمانی که کشف کرده بود مایعات خواص مشابه کریستالدارند در میان گذاشت. به خصوص راجع به رفتار آن زمانیکه به آن نور تابانده می شدبنابراین نام آن بوسیله اتولهمان به این صورت نام گذاری شد: کریستالمایع.

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید